Welcome to our company

บริษัท คมน์ จำกัด ผู้นำเข้า และให้บริการระบบสื่อสาร และโทรคมนาคมผ่านโครงข่าย 3G, 4G, 5G และดาวเทียม ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 1 จาก กสทช. โดยบริษัทฯให้บริการกลุ่มลูกค้าทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย และให้บริการโซลูชั่น

บริษัทฯก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดย นายปรีชญ ตันติคมน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ และจีน ซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และโทรคมนาคมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ระบบสื่อสารผ่านแบบ Push to Talk ผ่านโครงข่ายคมนาคม.
ระบบสื่อสารเพื่อการรักษาความปลอดภัย กล้อง Body Worn Camera
การสื่อสารเพื่อภารกิจที่สำคัญ อาทิ การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม ในการส่งข้อมูลภาพ และเสียง.

What we do

รูปแบบการให้บริการด้านโทรคมนาคม

100% Complete
70% Complete
40% Complete